BDB Biuro Doradztwa Biznesowego

Nasze Biuro Rachunkowe świadczy usługi z zakresu księgowości, w okolicach i na terenie miast: Wieliczka, Kraków, Chrzanów, Trzebinia oraz Kocmyrzów, Proszowice, Igołomia
Głównym profilem działalności naszego biura rachunkowego jest księgowość.

Prowadzenie usług księgowych  oferujemy w trzech wariantach:

Biuro rachunkowe Wieliczka stacjonarnie:

W wariancie tym dokumenty księgowe dostarczane są do naszego biura rachunkowego zlokalizowanego w Wieliczce. Klient bez uprzedniego umówienia się przynosi dokumenty.

Biuro rachunkowe Wieliczka z dojazdem:

Drugi wariantem jest świadczenie usług księgowych w siedzibie klienta. W miarę potrzeby po uprzednim ustaleniu wyznaczamy dogodne dni na pracę w biurze klienta oraz przydzielamy odpowiednią ilość osób potrzebnych na swobodne wykonanie zakresu prac.

Biuro rachunkowe Wieliczka online:

Trzecią opcją jest przesyłanie dokumentów online w dowolnym momencie na naszą skrzynkę poczty elektronicznej. W tym przypadku klient musi tylko raz w okresie rozliczenia zjawić się w naszym biuerze i dostarczyć oryginały dokumentów.  

Powierzając prowadzenie księgowości naszej firmie, klienci otrzymują gwarancje rzetelności, poufności oraz indywidualnego podejścia do każdego zagadnienia.
Nasi klienci na bieżąco otrzymują informacje o najnowszych zmianach z zakresu rachunkowo – podatkowego. Udzielamy wsparcia w dostosowaniu działalności do nowych przepisów.   

Biuro rachunkowe Wieliczka zakres usług

- Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla małych, średnich i dużych firm
- Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Non-governmental organization (NGO) np.  Fundacje, Stowarzyszenia.
- Prowadzenie rozliczeń dla Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
- Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych,
- Prowadzenie Rozliczeń z tytułu Podatku VAT,
- Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
- Reprezentowanie klienta przed organem podatkowym,
- Przygotowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
- Przygotowanie sprawozdań NBP dla Narodowego Banku Polskiego,
- Sporządzenie Rachunków Przepływów Pieniężnych (Cash flow),
- Przygotowanie projektów Zakładowych Planów Kont,
- Sporządzanie Rocznych Sprawozdań Finansowych,
- Prowadzenie ewidencji ŁŚrodków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych,
- Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- Rozliczanie zwrotu VAT za materiały budowlane.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Aktualności!

Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach

Styczeń 2019


  • Mechanizm Podzielonej Płatności - od 01 stycznia 2020 roku przedsiębiorca nie będzie miał mozliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:
    -  wystawioną na kwotę powyżej 15.000,00 zł
    -  dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku numer 15 do ustawy o VAT
    -  oznaczonych "mechanizmem podzielonej płatności"
   
   w przypadku nie zastosowania split payment.
  • Książka przychodów i Rozchodów (KPiR) - od 1 stycznia 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów (KPIR). Rozporzązdenie znosi obowiązek prowadzenia między innymi ewidencji wyposażenia czy kart przychodów pracowników. Polecamy zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002544  
  • NIP na paragonach - Podatnicy chcąc otrzymać fakturę do paragonu będą musieli już w momencie wystawiania faktury podać numer NIP, w przeciwnym wypadku Sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury do paragonu dla firmy. Zaznaczamy że  zasada wystawiania faktur do paragonów dla osób nie prowadzących działalności pozostaje na razie bez zmian.
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe - wprowadzone zmiany w podatku VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczą:
      -  dostaw wewnątrzwspólnotowych - zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania         przemieszczenia towarów,
   -  transakcji łańcuchowych - zmiany dotyczą identyfikacji dostawy „ruchomej”,
   -  wprowadzenia nowego typu magazynów działających na zasadach call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie      funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.
  •  Indywidulane konto dla celów podatkowych - od 1 stycznia 2020 roku każdy podmiot gospodarczy będący podatnikiem i płatnikiem   otrzyma indywidualny mikrorachunek podatkowy, na ktróry będą dokonywać wpłat z tytułu PIT, CIT i VAT a także niepodatkowych   należności budżetowych.
  • Wprowadzenie kas fiskalnych dla I grupy przedsiębiorców - przedsiębiorcy ktorych dotyczy ewidencja przy zastosowaniu kas fiskalnych on-line to firmy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, dokonujących sprzedaży oleju napędowego, benzyny oraz gazu ziemnego przeznaczonego do silników spaliwonych.
  • Ulga za złe długi a podatek dochodowyPrzedsiębiorcy korzystający z ulgi za złe długi zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).