Nasza oferta

W czym możemy Państwu pomóc?

Uważamy, że księgowość jest kluczowym elementem rozwoju firmy. Dlatego sami sobie stawiamy wysokie wymagania, ciągle się rozwijamy, aby jak najlepiej wspierać Państwa biznes.

Usługi księgowe

 • pełne księgi rachunkowe dla małych, średnich i dużych firm
 • książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt,
 • reprezentowanie Klienta przed organem podatkowym,
 • przygotowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
 • przygotowanie sprawozdań NBP dla Narodowego Banku Polskiego,
 •  sporządzenie Rachunków Przepływów Pieniężnych (Cash flow),
 • przygotowanie projektów Zakładowych Planów Kont,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Biznesplany

 BDB Biuro Rachunkowe sporządzi za Ciebie indywidualny biznesplan, który będzie nie tylko wizytówką Twojej firmy, ale również wizytówką nowego projektu czy inwestycji.

Dobrze przygotowany biznesplan to gwarancja pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Doradztwo biznesowe

Oferujemy przygotowanie:

 • biznesplanów,
 • analiz finansowych i ekonomicznych,
 • audytów marketingowych.

Oferujemy również:

 • doradztwo w zakresie ustanowienia Polityki Rachunkowości,
 • doradztwo w zakresie ustanowienia Systemu Obiegu Dokumentów oraz integracji systemów księgowych z zewnętrznymi narzędziami.

Controlling firm

 • Analizy Finansowe, w tym: analiza bilansu, analiza Rachunku Zysków i Strat, analiza Rachunku Przepływów Pieniężnych (Cash Flow), analiza Zestawienia Zmian w Kapitale,
 • tworzeniu budżetów,

 • analiza Centrów Kosztów,

 • rozliczanie opłat za usługi,

 • przygotowywanie wniosków kredytowych,

 • wycena opłacalności inwestycji: (Metodą zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji [NPV], Wewnętrzną stopą zwrotu z inwestycji [IRR]),

 • budowa grafów decyzyjnych,

 • wycena wartości firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych,

 • analiza kosztów i korzyści: wskaźniki efektywności kosztowej,

 • analizy Du Ponta oraz analizy wskaźników: wskaźnikowa analiza rentowności, wskaźnikowa analiza płynności. 

  Obsługa kadrowo-płacowa pracowników 

  • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie miesięcznych list płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
  • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS,
  • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników z ZUS,
  • sporządzanie raportów RMUA,
  • wystawianie zaświadczeń Rp7,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS ( DG-1,Z-O6,Z-01),
  • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego),
  • wystawianie świadectw pracy,
  • prowadzenie akt personalnych pracowników,
  • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych,
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników,
  • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników,
  • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
  • rozliczanie delegacji, na podstawie dokumentów księgowych,
  • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie rozliczeń dla Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
  • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych,
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu Podatku VAT,
  • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych,
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
  • prowadzenie ewidencji wyposażenia.

   Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dostosowujemy indywidualnie do potrzeb naszego klienta